KVKK ve Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE YÖNETMELİKLERİ

Mert Reklam Mimari Yönlendirme Sistemleri aşağıdaki linklerde bulunan Kişisel verilerin korunması Kanunu ve Yönetmeliklerine bağlı hareket ettiğini taahhüt eder. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Metni

KVKK Yönetmelikleri

 

E-Bülten Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mert Reklam Mimari Yönlendirme Sistemleri (“Mert Reklam”) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem verip, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde ilgili verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Mert Reklam olarak veri sorumlusu sıfatıyla www.mertreklam.net internet sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Gizlilik ve KVKK Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Mert Reklam Tarafından Hangi Veriler İşlenmektedir?

Mert Reklam tarafından veri sahibinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Bu kapsamda Mert Reklam tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak site içerisinde aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:

E-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim verileri.

Mert Reklam Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Mert Reklam kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlar için işlemektedir:

İletişim için isim, soyisim, adres ve diğer bilgileri kaydetmek,
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hangi Önlemler Alınmıştır ve Veriler Ne Şekilde Saklanacaktır?

Mert Reklam; kanunda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Mert Reklam’ın veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Veriler Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?

Mert Reklam tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenen kişisel veriler;
Kişisel verileriniz Mert Reklam tarafından herhangi bir şekilde yurt dışına aktarılmamakta olup, yurtiçi aktarım süreçleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir.

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

Mert Reklam, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Mert Reklam ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.
Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@mertreklam.net adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Mert Reklam’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.